Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

yoursway
I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer.
— Jim Carrey
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viazulu zulu
yoursway

"Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę."

— Denis Diderot
Reposted fromjanka89 janka89 viaxannabelle xannabelle
yoursway
6065 2436
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
yoursway
0385 92de 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
yoursway
0743 ed48
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
yoursway
0412 d834 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
yoursway
8941 1851
Reposted fromkushii kushii viaxannabelle xannabelle
yoursway
3145 e8d7
Reposted fromarwen arwen viaxannabelle xannabelle
yoursway
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
yoursway
Obejmując jej szyję jedną ręką, przyciągnął ją blisko i pocałował. Mocno. Bez litości. To był brutalny, prymitywny pocałunek, w którym zawarte były wszystkie jego uczucia do niej. Wlał je w jej usta, wołając ją dotykiem. Jej podobny do szponów chwyt zelżał, ale tuliła się do niego, obejmując go ramionami i nogami, jakby chciała wczołgać się w jego duszę.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
4998 dd04
Reposted fromblutelf blutelf viaxannabelle xannabelle
yoursway
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
yoursway
1362 a443 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaexploode exploode
yoursway
8809 4d22
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viairmelin irmelin
yoursway
4105 c4e8 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viairmelin irmelin
yoursway
William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.
yoursway
yoursway
0684 fb31
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viairmelin irmelin
yoursway
Od ilu ludzi trzeba się będzie jeszcze odzwyczajać?
Reposted frommartrol martrol viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl