Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2019

yoursway
6463 e005 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaj laj
yoursway
4104 298c 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko vialaj laj

November 07 2018

yoursway
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
yoursway
yoursway
yoursway
yoursway
yoursway
yoursway
6070 0aab
Reposted fromEtnigos Etnigos viaburnmyshadow burnmyshadow
yoursway
0147 ccb5
Reposted fromkrzysk krzysk viastepywilcze stepywilcze
yoursway
2285 7c14
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
yoursway
1498 0a9e 500
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viacytrusowa cytrusowa
yoursway
4634 1fa2 500
Reposted fromzciach zciach viacytrusowa cytrusowa
yoursway
8650 4a6e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacytrusowa cytrusowa
yoursway
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viael-kaktus el-kaktus
1667 c8ab

I love everything about this film.

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viael-kaktus el-kaktus
yoursway
yoursway
Reposted frombluuu bluuu viamissyseepy missyseepy
yoursway
yoursway

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl